عوامل گوناگون مي تواند دركيفيت يك مجله موثر باشند. افزایش کیفیت یک مجله نقش بسیار موثری در نمایه شدن مجله و در نتیجه کسب اعتبار بیشتر در میان محققین و پژوهشگران دارد. تيم حرفه اي اندیشه سازان عافیت کویر قادر است نشریات را در این زمینه راهنمایی و همراهی نماید.

فهرست